Představenstvo společnosti VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec

svolává podle článku 11 stanov společnosti a v souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.,

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat v pondělí dne 15. ledna 2024 od 9.00 hodin

v zasedací místnosti VÚTS, a.s.,

Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec

Program jednání:

1. Zahájení a procedurální záležitosti

2. Návrh na rekonstrukci představenstva – volba Bc. Petra Žižky, MBA

3. Návrh na rekonstrukci dozorčí rady – volba nového člena Ing. Jaromíra Ficka, Ph.D.

4. Odsouhlasení poskytnutí zajištění zřizovaného ve formě zástavního práva

5. Schválení:

  • rekonstrukce představenstva,
  • rekonstrukce dozorčí rady,
  • poskytnutí zajištění zřizovaného ve formě zástavního práva.

Upozornění:

Účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy je oprávněn ten akcionář, který je v den konání valné hromady majitelem akcií společnosti a který předloží listinné akcie společnosti, případně prokáže jejich vlastnictví písemným prohlášením o úschově, nebo uložení listinných akcií od osoby, která pro něho vykonává úschovu nebo uložení listinných akcií společnosti.

Akcionář se může účastnit osobně, je-li právnickou osobou prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře nebo jeho statutárního orgánu na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář, který je právnickou osobou nebo její zástupce je zároveň povinen předložit výpis z obchodního rejstříku. Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře. Prezence účastníků od 8.30 hodin.

Součástí pozvánky je Vyjádření představenstva k mimořádné valné hromadě akcionářů.