PROJEKTY tačr

aktuální projekty v řešení

Podnadpis

Výzkum a vývoj automatizovaného zařízení pro diagnostiku viskózových vláken

Číslo projektu: FW03010195

Doba trvání projektu: 2021-2023

Anotace: Cílem projektu je vyvinout zařízení na automatickou diagnostiku viskózového vlákna v naší výrobě. Princip zařízení bude založen na optických metodách. Diagnostiku vlákna dnes obstarává lidská obsluha, jedná se o namáhavou práci s relativně vysokým stupněm chybovosti. Díky realizaci projektu budou tyto nedostatky odstraněny. Výstupem projektu bude prototyp daného zařízení, ověřená technologie výroby a užitný vzor na dané zařízení.

Výzkum a vývoj koncovky výrobní linky na zpracování filtračních desek

Číslo projektu: FW03010274

Doba trvání projektu: 2021-2023

Anotace: Cílem předloženého projektu je inovace a optimalizace současné koncovky linky na výrobu filtračních desek na takovou úroveň, kdy bude schopna efektivně zpracovávat navýšené množství filtračního materiálu různých formátů dodávaného ze sušící komory.

Výzkum a vývoj automatizovaného stroje na broušení a leštění povrchu kluzáků

Číslo projektu: FW03010525

Doba trvání projektu: 2021-2024

Anotace: Cílem projektu je vyvinout automatizované zařízení na broušení a leštění povrchu letadel, konkrétně kluzáků (větroňů). U nich je specifické to, že se nebrousí vlastní kompozitní materiál, ze kterého je letadlo vyrobeno, ale pouze několik desetin milimetrů tenká vrstva laku. To klade nároky na extrémní přesnost automatizovaného stroje.

Pokročilé senzory a metody automatického řízení kvality textilní příze v přádelně

Číslo projektu: FW03010640

Doba trvání projektu: 2021-2024

Anotace: Jedním z nejdůležitějších cílů je zachování a navýšení odstupu v technické a ekonomické úrovni textilních strojů vyráběných firmou Rieter oproti konkurenčním strojům, především v oblasti automatizace řízení kvality textilní příze v přádelně. Konkrétním cílem projektu je vyvinout vlastní sadu inteligentních zařízení, která budou plně integrována do linek společnosti Rieter, a s jejich pomocí automatizovat a optimalizovat současné technologie výroby přízí a tím dosáhnout podstatného zvýšení produktivity, kvality a ekonomičnosti při výrobě textilních přízí. Výsledky projektu budou využívat nejmodernější technologie a principy, moderní matematicko-analytické metody z oblasti pokročilé digitální analýzy obrazových dat a numerických simulací.  

Výzkum a vývoj nových aplikací vlákenných materiálů s funkčními vlastnostmi

Číslo projektu: FW06010192

Doba trvání projektu: 2023-2026

Anotace: Hlavním cílem projektu je Výzkum a Vývoj vlákenných materiálů s funkčními vlastnostmi, vyrobenými technologií magnetronového nanášení antimikrobiálních kovů na vlákenné materiály. Prvotním cílem VaV aktivit bude navrhnout a zrealizovat technické prostředky – technologii pro nanášení kovů na vlákenné materiály. Budou vytvořeny funkční modely depozičních systémů, které umožní poloprovozní produkci (Maloobjemový Depoziční Systém) a následně i průmyslovou produkci (Velkoobjemový Depoziční Systém). Dále bude realizován Výzkum a Vývoj nových, progresivních vlákenných materiálů s funkčními vlastnostmi s nanesenou funkční vrstvou (antimikrobiální pro likvidaci virů a bakterií, nebo s jinými technickými vlastnostmi) ve vakuovém depozičním systému pomocí magnetronového naprašování v inertním plynu.  

VaV motorizovaného vodního surfu v hybridním provedení

Číslo projektu: FW06010270

Doba trvání projektu: 2023-2025

Anotace: Cílem projektu je vyvinout tři prototypy motorizovaného vodního surfu v provedení hybrid. Díky hybridnímu pohonu budou mít naše motorizované surfy lepší užitné vlastnosti a rovněž nabízet nové unikátní funkcionality, kterými naše současné surfy se spalovacími nebo elektrickými motory nedisponují. Díky minimálním emisím nám realizace projektu rovněž usnadní vstup na nový exportní trh.  

VaVzařízení pro automatizovanou výměnu sleevů u flexotiskových strojů

Číslo projektu: FW06010716

Doba trvání projektu: 2023-2025

Anotace: Cílem projektu je vyvinout prototyp automatizovaného manipulátoru, který bude do flexotiskového stroje zakládat tzv. sleevy, neboli tiskové formy v provedení návleků. Současná výměna sleevů probíhá manuálně za využití lidské obsluhy a má celou řadu nedostatků, které výstup projektu dokáže efektivně překonat.

Zvýšení výkonu výrobní technologie a rozšíření užitných vlastností distančních tkanin a jejich nových aplikací

Číslo projektu: TM02000031

Doba trvání projektu: 2021-2023

Anotace: Cílem projektu je výzkum a vývoj průmyslové výroby distančních tkanin se zaměřením na zvýšení produkčního výkonu a rozšíření užitných vlastností výrobní technologie i konečného produktu:
1) Zvýšení paprskové šíře
2) Zvýšení výkonu
3) Snížení distance tkanin pod 12cm
4) Nová SW aplikace od VÚTS - Pattern Designer
5) Prošívání režné distanční tkaniny

Cíle aktivit zahraničních partnerů:
1) Technologie povrchové úpravy distančních tkanin
2) Nízko-hmotnostní technologie povrchové úpravy distančních tkanin pro paddle board
3) Aplikace vysokopevnostních vláken v distančních tkaninách  

Národní Centrum Kompetence STROJÍRENSTVÍ

Číslo projektu: TN02000018

Doba trvání projektu: 2023-2028

Anotace: NCKS bude zaměřeno na výzkum, vývoj a inovační aktivity nezbytné pro zvyšování konkurenceschopnosti českého strojírenského průmyslu v oblasti středního a lehkého strojírenství. NCKS se bude zabývat řešením klíčových témat významných pro budoucí inovace strojů a zařízení. Strategická výzkumná agenda bude reflektovat požadavky zákaznické a uživatelské, ekonomické, environmentální, společenské a zejména pak technologické. Důraz bude kladen na zvyšování výkonů a efektivity strojů a zařízení, snižování jejich energetické náročnosti, automatizaci výrobních procesů, úspory materiálů a snižování dopadů na životní prostředí, digitalizaci procesů a zohlednění trendů spadajících do oblasti Průmysl 4.0.  

Centrum pokročilých strojů a výrobních technologií

Číslo projektu: TN02000028

Doba trvání projektu: 2023-2028

Anotace:

1) Rozvoj pečlivě vybraných malých a středních podniků (SME) z různých aplikačních oblastí a regionů. Poskytnout jim unikátní znalosti a zdroje předních českých VaV center a zázemí a zkušenosti velkých podniků. Posunout SME do role nových aplikačních lídrů
2) Realizovat dlouhodobý výzkum v oblasti elektrických strojů, pohonů, mechatroniky, robotiky a automatizace (v souladu s RIS3)
3) Nové tržní a exportní příležitosti. Vývoj nových technologií a produktů konkurenceschopných na globálních trzích, splňujících požadavky na energetickou úspornost a eko-design (Green Deal, Fit for 55) 
4) Nové technologie nezbytné pro digitalizaci průmyslu a realizaci vize Industry 4.0/5.0
5) Nové kvalifikované lidské zdroje v (podpora talentovaných výzkumníků, nové studijní programy), nová pracovní místa  


Od roku 1951

Jsme tradiční společnost se specializací na
aplikovaný výzkum a vývoj ve strojírenství