Představenstvo společnosti VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec (,,Společnost")
svolává v souladu se stanovami a zákonem o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.,

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat v pátek dne 23. února 2024 od 13.00 hodin v zasedací místnosti A 151 budovy VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec

Program jednání:

      1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

      2. Volba orgánů valné hromady

      3. Změna stanov Společnosti:

a) V důsledku přeměny všech stávajících kmenových listinných akcií na jméno na akcie zaknihované

Společnost by se v rámci zajištění stability své činnosti, jakož i v zájmu svého dalšího rozvoje měla účastnit výběrových řízení na veřejné zakázky.

V souladu s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, který do českého práva transponuje směrnice EU týkající se veřejných zakázek, jakož i prováděcích a jiných právních předpisů je však podmínkou účasti v takových výběrových řízeních u akciových společností výlučná podoba zaknihované akcie. Společnost má však k dnešnímu dni v souladu se svými stanovami emitované pouze kmenové listinné akcie na jméno a je tak z výběrových řízení na veřejné zakázky diskvalifikována.

Změnou formy akcií na zaknihované akcie Společnost dostane možnost se účastnit výběrových řízení na veřejné zakázky a bude mít zcela transparentní akcionářskou strukturu, což obojí je cílem Společnosti a jejích volených orgánů.


b) Spočívající v úpravě § 36, odst. 5 stanov Společnosti

Uvedený § 36, odst. 5 stanov Společnosti aktuálně obsahuje ustanovení, že auditorem Společnosti je „určena firma O - CONSULT, s.r.o., Baarova 48/4, 460 01 Liberec". Představenstvo Společnosti považuje označení konkrétního auditora ve stanovách Společnosti na nadbytečné a neflexibilní, neboť neumožňuje volbu jiného auditora.

Představenstvo společnosti upřednostňuje zákonem aprobovaný způsob určení auditora tak, že valná hromada Společnosti schválí konkrétního auditora pro další rok ad hoc. Nic se nemění na skutečnosti, že Společnost je i nadále povinna připravovat auditovanou účetní závěrku.

Nově upravený článek by tedy zněl: ,,Po skončení období kalendářního roku, nejpozději však do šesti měsíců po jeho skončení, zabezpečí představenstvo sestavení účetní závěrky. Účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci, v níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku nebo vzniklých ztrát. Řádnou účetní závěrku, spolu s návrhem na rozdělení zisku, popřípadě s návrhem na způsob krytí ztráty společnosti, předloží představenstvo k přezkoumání dozorčí radě společnosti, k prověření auditorovi a ke schválení valné hromadě. Osoba auditora je na návrh představenstva schválena valnou hromadou."

Usnesení valné hromady bude přijímáno ve formě notářského zápisu, který bude obsahovat úplné znění stanov Společnosti, a to ve znění dle Přílohy č. 2 k této pozvánce, která je k dispozici na internetových stránkách Společnosti pod odkazem www.vuts.cz/mimoradna-valna-hromada-akcionaru

Úplné znění stanov s navrhovanými změnami je pro akcionáře či jejich zástupce k dispozici k nahlédnutí také v sídle Společnosti, a to každý pracovní den od 9.00 do 15.00 u Ing. Milana Holubce a dále také na internetových stránkách Společnosti. Znění stanov s vyznačenými změnami oproti stávajícímu znění je připojeno v Příloze č. 1 k této pozvánce, která je k dispozici na internetových stránkách Společnosti pod odkazem www.vuts.cz/mimoradna-valna-hromada-akcionaru.

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje aktuální a úplné znění stanov Společnosti, a to ve znění dle Přílohy č. 2 k pozvánce na valnou hromadu."

      4. Volba auditora

Společnost je auditovanou a má povinnost nechat účetní závěrku zkontrolovat a prověřit auditorem. Osobu auditora musí schválit valná hromada Společnosti a proto pro rok 2023 a následující roky představenstvo Společnosti navrhuje schválení auditorské společnost LIBERECKÁ ÚČETNÍ SPOLEČNOST s.r.o., číslo oprávnění 614.

Návrh usnesení:

„ Valná hromada Společnosti schvaluje pro rok 2023 a roky následující k provedení auditu auditorskou společnost LIBERECKÁ ÚČETNÍ SPOLEČNOST s.r.o., číslo oprávnění 614."

  4. Volba auditora

Společnost je auditovanou a má povinnost nechat účetní závěrku zkontrolovat a prověřit auditorem. Osobu auditora musí schválit valná hromada Společnosti a proto pro rok 2023 a následující roky představenstvo Společnosti navrhuje schválení auditorské společnost LIBERECKÁ ÚČETNÍ SPOLEČNOST s.r.o., číslo oprávnění 614.

Návrh usnesení:

„ Valná hromada Společnosti schvaluje pro rok 2023 a roky následující k provedení auditu auditorskou společnost LIBERECKÁ ÚČETNÍ SPOLEČNOST s.r.o., číslo oprávnění 614."

     5. Závěr

Přílohy k pozvánce na valnou hromadu:

Příloha č. 1: Stanovy s vyznačením navrhovaných změn k dispozici na internetových stránkách Společnosti pod odkazem www.vuts.cz/mimoradna-valna-hromada-akcionaru.

Příloha č. 2: Úplné znění stanov Společnosti v podobě po přijetí shora nadepsaných usnesení k dispozici na internetových stránkách Společnosti pod odkazem www.vuts.cz/mimoradna-valna-hromada-akcionaru.

Upozornění:

a) Účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy je oprávněn ten akcionář, který je v den konání valné hromady majitelem akcií Společnosti a který předloží listinné akcie společnosti, případně prokáže jejich vlastnictví písemným prohlášením o úschově, nebo uložení listinných akcií od osoby, která pro něho vykonává úschovu nebo uložení listinných akcií Společnosti;

b) Akcionář se může účastnit osobně, je-li právnickou osobou prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře nebo jeho statutárního orgánu na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář, který je právnickou osobou nebo její zástupce je zároveň povinen předložit výpis z obchodního rejstříku.

c) Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

d) Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře. Prezence účastníků od 12,30 hodin.