váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

VÝPOČTY A SIMULACE

ZAMĚŘENÍ VaV

 • Analýzy a optimalizace součástí a sestav metodou FEM .
 • Vytváření databáze materiálů s nelineárním chováním (plasty, vláknové kompozity aj.) na základě prováděných experimentů.
 • Přiřazení fyzikálního materiálového modelu k daným materiálům  z vytvořené databáze.
 • Náhrady kovových součástí strojů ekonomicky a ekologicky příznivými kompozitními díly.
 • Simulace a optimalizace mechanismů vedoucí ke snižování nežádoucích dynamických účinků a ke zvyšování pracovních otáček a produktivity.
 • Verifikace matematických modelů strojů na základě experimentálně-výpočetních metod (měření na reálné součásti/stroji).
 • Rozvoj numerických simulací obecných proudových polí (rychlostních, teplotových atd.).

 

KLÍČOVÉ ČINNOSTI

 • VÝPOČETNÍ MECHANIKA TĚLES

Moderní numerické simulace umožňují zefektivnění procesu návrhu strojních částí a celků. Optimalizace mechanismů, simulace jejich chování, případně další moderní postupy vedou k postupnému snižování energetické náročnosti strojů, snižování zátěže životního prostředí a zvyšování jejich produktivity.

Odborná činnost oddělení Výpočty a modelování je zaměřena na řešení výzkumně vývojových úloh a projektů v oblasti mechaniky těles v následujících oblastech:

 • Výzkum v oblasti výpočtů a matematického modelování fyzikálních procesů
 • Analýzy, optimalizace a vývoj konstrukcí metodou konečných prvků (FEM)
 • Vyhodnocení deformací, tuhosti a napjatosti součástí a strojních celků
 • Statické úlohy
 • Dynamické úlohy - vlastní frekvence a tvary, buzené kmity
 • Nelineární úlohy, tj. modely materiálů s nelineárním chováním při mechanickém namáhání a jejich verifikace na základě provedených experimentů, kontaktní úlohy, velké deformace
 • Simulace a optimalizace mechanismů
 • Vyhodnocování reakcí a dynamických účinků
 • Výzkum nových materiálů
 • Modelování a experimentální výzkum kompozitních materiálů.
 • Náhrada kovových součástí strojů ekologicky a ekonomicky příznivějšími kompozitními díly
 • K řešení výše uvedených úloh je oddělení vybaveno následujícími software: SW – I-DEAS, NX 7, MSC.MARC, NASTRAN, MSC.ADAMS

 

 • VÝPOČETNÍ MECHANIKA TEKUTIN

Matematické modelování fyzikálních procesů v oblasti mechaniky tekutin umožňuje nahlížet do vlastního problému zvláště v případech, kde není technicky možné provádět měření nebo by byla výroba prototypu příliš nákladná. Zároveň umožňuje efektivní porozumění problému a usnadňuje následný proces návrhu nového zařízení. Simulace proudění v dnešní době dosahují vysoké úrovně přiblížení skutečnému procesu a mají úzký vztah k aplikacím v technické praxi.

Další činnost oddělení Výpočty a modelování je zaměřena na řešení výzkumně vývojových úloh a projektů v oblasti mechaniky tekutin s využitím numerických simulací proudění:

 • Numerické simulace složitých proudových polí
 • Výpočty stlačitelného vazkého proudění
 • Laminární a turbulentní proudění ve velkém rozsahu rychlostí
 • Matematické simulace proudění s přenosem tepla a procesy hoření
 • Vícefázová proudění tekutin a unášení pevné frakce proudem
 • Numerické simulace prodyšnosti složených vrstev
 • Vývoj a optimalizace konstrukčních řešení z hlediska působení tekutin
 • Výpočty silových účinků plynů a kapalin a interakce s okolím
 • Řešení úloh je prováděno na nejnovějších výpočetních systémech pomocí softwaru Ansys Fluent®

 

 

Soubory ke stažení

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.