váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

VaV AKTIVITY

METODY A PŘÍSTROJE PRO MĚŘENÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ - MĚŘENÍ

 • Rozvoj teorie měření, zpracování dat a hloubkových analýz především pro oblast točivých strojů pro komplexní analýzy, u kterých nelze použít klasické  teorie zpracování diskrétních signálů.
 • Rozvoj metodik pro měření a analýzu strojů s vysokou dynamikou a přesností  (dynamická zkušebna).
 • Měření a snižování hluku a vibrací, technická diagnostika pro stavbu tichých strojů a zařízení (polobezodrazová a dozvuková laboratoř).
 • Tvorba unifikovaných modulárních systémů pro verifikaci matematických modelů strojů a zařízení měřením (ověřování  okrajových podmínek  a výpočetních parametrů matematických modelů atd.).
 • Návrhy a realizace speciálních snímačů a měřicích zařízení a jejich komponent.
 • Návrh měřicích metod a postupů zaměřených na textilní produkty.

 

MECHATRONICKÉ SYSTÉMY PRO ŘÍZENÍ A POHON PRACOVNÍCH ČLENŮ MECHANISMŮ A STROJŮ - MECHATRONIKA

 • Zvyšování dynamiky elektronických vaček na základě zásahů do regulační struktury elektronické vačky, resp. servomotoru.  Problematika eliminace rušivého reziduálního kmitání, které je způsobeno poddajnými členy v mechanismu elektronické vačky.
 • Nové koncepty a realizace řídicích systémů elektronických vaček na bázi zvolené hardwarové platformy . Způsoby realizace pohybové funkce hřídele servomotoru s maximální dynamikou. Realizace komunikace systému elektronické vačky s ostatními subsystémy výrobního stroje, integrace elektronické vačky a způsob komunikace do nadřazeného řídicího systému.
 • Realizace nových mechatronických způsobů pohonu pracovních členů, návrh, konstrukce a stavba prototypů mechatronických pohonných systémů v paralelní a sériové kombinaci klasických a elektronických mechanismů.

MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ VLASTNOSTÍ A CHOVÁNÍ STROJNÍCH CELKŮ VČETNĚ JEJICH INTERAKCE S OKOLÍM - VÝPOČTY A SIMULACE

 • Analýzy a optimalizace součástí a sestav metodou FEM.
 • Vytváření databáze materiálů s nelineárním chováním (plasty, vláknové kompozity aj.) na základě prováděných experimentů.
 • Přiřazení fyzikálního materiálového modelu k daným materiálům  z vytvořené databáze.
 • Náhrady kovových součástí strojů ekonomicky a ekologicky příznivými  kompozitními díly.
 • Simulace a optimalizace mechanismů vedoucí ke snižování nežádoucích dynamických účinků a ke zvyšování pracovních otáček a produktivity.
 • Verifikace matematických modelů strojů na základě experimentálně- výpočetních metod (měření na reálné součásti/stroji).
 • Rozvoj numerických simulací obecných proudových polí (rychlostních,  teplotových atd.).

 

METODY A POSTUPY PŘI KONSTRUKCI STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL - KONSTRUKCE STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

 • Rozvoj moderních metod návrhu, vývoje a konstrukce strojů a zařízení, zejména metody a postupy paralelního návrhu strojů a zařízení.
 • Realizace analýz a koncepčních návrhů strojů a zařízení  tak, aby při zohlednění  všech požadavků na daný stroj či zařízení byla vytvořena optimální koncepční varianta splňující požadovaná kritéria (výkon, hlučnost, energetická spotřeba atd.).
 • Rozvoj sofistikovaných metod předvýrobní analýzy - CAD parametrické metody návrhu.
  Virtuální simulace - tvorba komplexních mechatronických systémů výrobních strojů tak, aby bylo možno virtuálně simulovat stroj jako celek.

 

NÁVRHY A KONSTRUKCE PRO SPECIÁLNÍ TEXTILNÍ APLIKACE - TEXTILNÍ TECHNIKA

 • Technologie pro tkaní technických tkanin, oblast tryskové tkací techniky. Cílem je další rozvoj koncepce tryskového tkacího stroje s individuálně ovládanými pohony. Rozvoj   technologií a technických prostředků pro tkaní velmi náročných přízí ze skleněných, čedičových, uhlíkových a jiných vláken. Další oblastí působení budou nové technologie tvorby 3D textilií.
 • Výzkum a vývoj strojů a zařízení pro přádelnické provozy mykací, dopřádací a jiné stroje.
 • Výzkum a vývoj speciálních měřících přístrojů a měřících metod pro textilní provozy.
 • Výpočty a návrhy úprav vysoce namáhaných součástí a mechanismů textilních strojů s cílem měření spotřeby náhradních dílů, zvýšení výkonových parametrů apod.
 • Energeticky úsporné technologie pro úpravy textilií. Budou rozvíjeny teoretické práce v oblasti využití mikrovln pro sušení textilií.
  Technologie pro speciální netkané textilie.Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.