váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Valná hromada

Představenstvo společnosti VÚTS, a.s. Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec svolává podle článku 11 stanov společnosti a v souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat ve čtvrtek dne 26. června 2014 od 10.00 hodin v zasedací místnosti VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec


Program jednání:

1.  Zahájení a procedurální záležitosti

2.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o řádné účetní závěrce roku 2013, o hospodářských výsledcích a o stavu majetku společnosti za obchodní rok 2013 včetně návrhu na rozdělení zisku

3.  Zpráva dozorčí rady k výsledkům obch. roku 2013 včetně zprávy o provedeném auditu

4.  Návrh na rekonstrukci statutárních orgánů

5.  Návrh na schválení smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů

6.  Návrh změny stanov akciové společnosti

  • Úprava stanov v návaznosti na nový Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., který platí od 1.1.2014 (akcionáři mají právo ve lhůtě od 25. června 2014 do konání valné hromady nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov)

7.  Schválení:

  • řádné účetní závěrky roku 2013
  • zprávy představenstva o činnosti, o hospodářských výsledcích a stavu majetku společnosti za rok 2013 včetně návrhu na rozdělení zisku
  • rekonstrukce statutárních orgánů
  • smluv o výkonu funkce členů statutárních orgánů
  • změny stanov akciové společnosti

 

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2013:

Dlouhodobý majetek
80 999 tis. Kč
Základní kapitál 58 060 tis. Kč
Výkony 96 102 tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním 2 170 tis. Kč
Výsledek hospodaření (disponibilní zisk) 1 485 tis. Kč
Stav pracovníků k 31.12. 2013 204 pracovníků

 

Upozornění:

Účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy je oprávněn ten akcionář, který je v den konání valné hromady majitelem akcií společnosti a který předloží listinné akcie společnosti, případně prokáže jejich vlastnictví písemným prohlášením o úschově, nebo uložení listinných akcií od osoby, která pro něho vykonává úschovu nebo uložení listinných akcií společnosti.

Akcionář se může účastnit osobně, je-li právnickou osobou prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady VÚTS, a.s. Podpis zastoupeného akcionáře nebo jeho statutárního orgánu na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář, který je právnickou osobou nebo její zástupce je zároveň povinen předložit výpis z obchodního rejstříku. Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře. Prezence účastníků od 9.30 hodin.

Soubory ke stažení

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.