váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ

Představenstvo společnosti VÚTS, a.s.,

Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, svolává podle článku 11 stanov společnosti a v souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat v úterý dne 23. června 2020 od 10.00 hodin v zasedací místnosti VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec.

 

Program jednání:

 1. Zahájení a procedurální záležitosti
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o řádné účetní závěrce roku 2019, o hospodářských výsledcích a o stavu majetku společnosti za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zisku
 3. Zpráva dozorčí rady k výsledkům roku 2019 včetně zprávy o provedeném auditu účetní závěrky
 4. Návrh na rekonstrukci statutárních orgánů
 5. Schválení:
 • řádné účetní závěrky roku 2019
 • zprávy představenstva o činnosti, o hospodářských výsledcích a stavu majetku společnosti za rok 2019 včetně návrhu na rozdělení zisku
 • rekonstrukce statutárních orgánů

 

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2019:

Dlouhodobý majetek 39 722 tis. Kč
Základní kapitál 58 060 tis. Kč
Výkony 152 329 tis. Kč
Výsledek hospodaření před zdaněním 601 tis. Kč
Fyzický stav pracovníků k 31.12.2019 207 pracovníků


Upozornění:

Účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy je oprávněn ten akcionář, který je v den konání valné hromady majitelem akcií společnosti a který předloží listinné akcie společnosti, případně prokáže jejich vlastnictví písemným prohlášením o úschově, nebo uložení listinných akcií od osoby, která pro něho vykonává úschovu nebo uložení listinných akcií společnosti.

Akcionář se může účastnit osobně, je-li právnickou osobou prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře nebo jeho statutárního orgánu na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář, který je právnickou osobou nebo její zástupce je zároveň povinen předložit výpis z obchodního rejstříku. Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře. Prezence účastníků od 9.30 hodin.                         

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2020 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.