Představenstvo společnosti VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, svolává podle článku 11 stanov společnosti a v souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat v pondělí dne 26. června 2023 od 10.00 hodin v zasedací místnosti VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec.

Program jednání:

  1. Zahájení a procedurální záležitosti
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o řádné účetní závěrce roku 2022, o hospodářských výsledcích a o stavu majetku společnosti za rok 2022 včetně návrhu na rozdělení zisku
  3. Zpráva dozorčí rady k výsledkům roku 2022 včetně zprávy o provedeném auditu účetní závěrky
  4. Návrh na rekonstrukci statutárních orgánů
  5. Schválení:
  • řádné účetní závěrky roku 2022
  • zprávy představenstva o činnosti, o hospodářských výsledcích a stavu majetku společnosti za rok 2022 včetně návrhu na rozdělení zisku
  • rekonstrukce statutárních orgánů

 

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2022:

Základní kapitál   58 060 tis. Kč
Tržby 184 268 tis. Kč
Fyzický stav pracovníků k 31.12.2022 181 pracovníků

 

Upozornění:

Účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy je oprávněn ten akcionář, který je v den konání valné hromady majitelem akcií společnosti a který předloží listinné akcie společnosti, případně prokáže jejich vlastnictví písemným prohlášením o úschově, nebo uložení listinných akcií od osoby, která pro něho vykonává úschovu nebo uložení listinných akcií společnosti.

Akcionář se může účastnit osobně, je-li právnickou osobou prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře nebo jeho statutárního orgánu na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář, který je právnickou osobou nebo její zástupce je zároveň povinen předložit výpis z obchodního rejstříku. Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře. Prezence účastníků od 9.30 hodin.