váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

VALNÁ HROMADA 2015

Představenstvo společnosti VÚTS, a.s.
Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec

svolává podle článku 11 stanov společnosti a v souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,
která se bude konat ve čtvrtek dne 18. června 2015 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec


Program jednání:

 1. Zahájení a procedurální záležitosti
 2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o řádné účetní závěrce roku 2014, o hospodářských výsledcích a o stavu majetku společnosti za rok 2014 včetně návrhu na rozdělení zisku
 3. Zpráva dozorčí rady k výsledkům roku 2014 včetně zprávy o provedeném auditu účetní závěrky
 4. Návrh na rekonstrukci statutárních orgánů
 5. Schválení:
 • řádné účetní závěrky roku 2014
 • zprávy představenstva o činnosti, o hospodářských výsledcích a stavu majetku společnosti za rok 2014 včetně návrhu na rozdělení zisku
 • rekonstrukce statutárních orgánů

 

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2014:

Dlouhodobý majetek                                                   69 682 tis. Kč

Základní kapitál                                                           58 060 tis. Kč

Výkony                                                                      116 921 tis. Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním                            1 760 tis. Kč

Výsledek hospodaření (disponibilní zisk)                       1 342 tis. Kč

Fyzický stav pracovníků k 31.12. 2014                        212 pracovníků


Upozornění:

Účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy je oprávněn ten akcionář, který je v den konání valné hromady majitelem akcií společnosti a který předloží listinné akcie společnosti, případně prokáže jejich vlastnictví písemným prohlášením o úschově, nebo uložení listinných akcií od osoby, která pro něho vykonává úschovu nebo uložení listinných akcií společnosti.

Akcionář se může účastnit osobně, je-li právnickou osobou prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře nebo jeho statutárního orgánu na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář, který je právnickou osobou nebo její zástupce je zároveň povinen předložit výpis z obchodního rejstříku. Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře. Prezence účastníků od 9.30 hodin.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.