váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

VALNÁ HROMADA

Představenstvo společnosti VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec

svolává podle článku 11 stanov společnosti a v souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012


ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat ve čtvrtek dne 23. června 2016 od 10.00 hodin

v zasedací místnosti VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec


Program jednání:

  1. Zahájení a procedurální záležitosti
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o řádné účetní závěrce roku 2015, o hospodářských výsledcích a o stavu majetku společnosti za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení zisku
  3. Zpráva dozorčí rady k výsledkům roku 2015 včetně zprávy o provedeném auditu účetní závěrky
  4. Schválení:
  • řádné účetní závěrky roku 2015
  • zprávy představenstva o činnosti, o hospodářských výsledcích a stavu majetku společnosti za rok 2015 včetně návrhu na rozdělení zisku

 

 

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2015:

Dlouhodobý majetek                                                100 341 tis. Kč

Základní kapitál                                                         58 060 tis. Kč

Výkony                                                                   189 170 tis. Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním                            1 349 tis. Kč

Výsledek hospodaření (disponibilní zisk)                         1 025 tis. Kč

Fyzický stav pracovníků k 31.12.2015                        211 pracovníků


Upozornění:

Účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy je oprávněn ten akcionář, který je v den konání valné hromady majitelem akcií společnosti a který předloží listinné akcie společnosti, případně prokáže jejich vlastnictví písemným prohlášením o úschově, nebo uložení listinných akcií od osoby, která pro něho vykonává úschovu nebo uložení listinných akcií společnosti.

Akcionář se může účastnit osobně, je-li právnickou osobou prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře nebo jeho statutárního orgánu na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář, který je právnickou osobou nebo její zástupce je zároveň povinen předložit výpis z obchodního rejstříku. Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře. Prezence účastníků od 9.30 hodin.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.