Ваш партнер для исследований, разработок и инноваций
  • CZ
  • ENG
  • RU
Аппликация и реализация
Центр развития машиностроительного исследования
Лазерный технологический центр

ТЕНДЕРЫ

 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na dodávku v rámci OPPI

Zadavatel:

VÚTS, a.s.

Svárovská 619, 46001 LIBEREC

IČ: 46709002

vyhlašuje  výběrové řízení na dodávku “2 ks testovacího, vývojového zařízení s tryskovým prohozním systémem vč. 2 ks navíječů velkonábalu“

 

1) Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky s názvem “2 ks testovacího, vývojového zařízení s tryskovým prohozním systémem vč. 2 ks navíječů velkonábalu“ je  dodávka 2 testovacích a vývojových zařízení:

  • Testovací, vývojové zařízení s tryskovým prohozním systémem pro tkaní perlinkových tkanin z materiálů rozdílných vlastností.
  • Testovací, vývojové zařízení s tryskovým prohozním systémem pro tkaní středně těžkých technických tkanin a s flexibilními vazebními možnostmi.
  • Navíječ velkonábalu  -  2 kusy

v požadovaných parametrech včetně  základního a zvláštního příslušenství dle níže uvedené specifikace zadavatele,   dodání do sídla zadavatele,  montáže a zaškolení obsluhy. Součástí nabídkové ceny je instalace a oživení zařízení. Zařízení musí být nové, které dosud nebylo předmětem odpisu.

 

2) Předpokládaná hodnota zakázky činí  13 650 000 Kč bez DPH.

 

3) Předpokládané datum dodání 1.5.2015-30.7.2015, nejzazší termín je 10.8.2015

 

4) Místo plnění: Sídlo zadavatele

 

5) Zadávací dokumentace:

  • Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podání nabídek, podmínky způsobilosti uchazečů a požadavky na její prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek jsou stanoveny v Zadávací dokumentaci.
  • Zadávací  dokumentaci je možné si vyžádat písemně na níže uvedené adrese nebo na e-mailové adrese:


Kontaktní osoba: Mgr. Jan Marek
Adresa: VÚTS, a.s. Svárovská 619, 46001 LIBEREC
E-mail: jan.marek@vuts.cz
Tel.: +420 485 302 423

 

  • Zadávací dokumentace bude zájemcům poskytnuta na základě jejich písemné žádosti nebo žádosti na emailovou adresu kontaktního místa doručené před uplynutím lhůty k podání nabídek. Na základě podané žádosti bude zadávací dokumentace zaslána zájemci nejpozději do 3 dnů od doručení žádosti zadavateli. Žádosti zájemce podané opožděně nebude vyhověno.
  • Zadávací dokumentace  bude uchazečům poskytnuta bezplatně.

 

6) Adresa pro podání nabídek uchazečů


VÚTS, a.s.
Svárovská 619, 46001 LIBEREC

 

7) Lhůta pro podání nabídek uchazečů

Lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení     výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. 26.2.2015. a končí dnem 30.3. 2015 v 10:00 hodin SEČ. Rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

 

8) Druh veřejné zakázky a zadávacího řízení

Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou   obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou  zakázku realizovanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných   zakázkách.  Tato zakázka je zadána dle ustanovení Pravidel pro  výběr dodavatelů, stanovených agenturou Czechinvest pro projekty financované z OPPI v platné verzi č.j.: MPO 44453/14/61100/60000.

 

9) Vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

10) Zadavatel je oprávněn odmítnout všechny předložené nabídky.   Zadavatel je     rovněž oprávněn výběrové řízení zrušit i bez udání   důvodu.

 

prof. Ing. Miroslav Václavík CSc.

V Liberci dne 20.2. 2015

Адрес: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 | Liberec XI - Růžodol 1 | 460 01, Liberec XI | Чешская республика

Контакт: Тел.: +420 485 301 111 | Факс: +420 485 302 402 | E-mail: vuts@vuts.cz  | 

Copyright © 2019 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.