Představenstvo společnosti VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec svolává podle článku 11 stanov společnosti a v souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat ve čtvrtek dne 20. června 2024 od 10.00 hodin v zasedací místnosti VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec

Program jednání:

  1. Zahájení a procedurální záležitosti
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o řádné účetní závěrce roku 2023, o hospodářských výsledcích a o stavu majetku společnosti za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku
  3. Zpráva dozorčí rady k výsledkům roku 2023 včetně zprávy o provedeném auditu účetní závěrky
  4. Návrh na rekonstrukci statutárního orgánu - představenstva
  5. Schválení:
  • řádné účetní závěrky roku 2023
  • zprávy představenstva o činnosti, o hospodářských výsledcích a stavu majetku společnosti za rok 2023 včetně návrhu na rozdělení zisku
  • rekonstrukce statutárního orgánu - představenstva

 

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2023:

 

 

Základní kapitál

58 060 tis. Kč

Tržby

165 903 tis. Kč

Fyzický stav pracovníků k 31.12.2023

183 pracovníků

 

 

Upozornění:

Účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy je oprávněn ten akcionář, který je v den konání valné hromady majitelem akcií společnosti a který předloží listinné akcie společnosti, případně prokáže jejich vlastnictví písemným prohlášením o úschově, nebo uložení listinných akcií od osoby, která pro něho vykonává úschovu nebo uložení listinných akcií společnosti.

Akcionář se může účastnit osobně, je-li právnickou osobou prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře nebo jeho statutárního orgánu na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář, který je právnickou osobou nebo její zástupce je zároveň povinen předložit výpis z obchodního rejstříku. Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře. Prezence účastníků od 9.30 hodin.