váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ

Představenstvo společnosti VÚTS, a.s.,

Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, svolává podle článku 11 stanov společnosti a v souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat v úterý dne 21. června 2022 od 10.00 hodin v zasedací místnosti VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec.

Program jednání:

  1. Zahájení a procedurální záležitosti
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o řádné účetní závěrce roku 2021, o hospodářských výsledcích a o stavu majetku společnosti za rok 2021 včetně návrhu na rozdělení zisku
  3. Zpráva dozorčí rady k výsledkům roku 2021 včetně zprávy o provedeném auditu účetní závěrky
  4. Schválení:
  • řádné účetní závěrky roku 2021
  • zprávy představenstva o činnosti, o hospodářských výsledcích a stavu majetku společnosti za rok 2021 včetně návrhu na rozdělení zisku

 

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2021:

Dlouhodobý majetek 87 485 tis. Kč
Základní kapitál 58 060 tis. Kč
Tržby 111 301 tis. Kč
Fyzický stav pracovníků k 31.12.2021 181 pracovníků

 

Upozornění:

Účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy je oprávněn ten akcionář, který je v den konání valné hromady majitelem akcií společnosti a který předloží listinné akcie společnosti, případně prokáže jejich vlastnictví písemným prohlášením o úschově, nebo uložení listinných akcií od osoby, která pro něho vykonává úschovu nebo uložení listinných akcií společnosti.

Akcionář se může účastnit osobně, je-li právnickou osobou prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře nebo jeho statutárního orgánu na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář, který je právnickou osobou nebo její zástupce je zároveň povinen předložit výpis z obchodního rejstříku. Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře. Prezence účastníků od 9.30 hodin.     

 

VH VÚTS 2022

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.