váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Řádná valná hromada akcionářů

Představenstvo společnosti VÚTS, a.s.

Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec

svolává podle článku 11 stanov společnosti a v souladu se zněním Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ,

která se bude konat v pondělí dne 17. června 2019 od 10.00 hodin v zasedací místnosti VÚTS, a.s., Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec

Program jednání:

  1. Zahájení a procedurální záležitosti
  2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti, o řádné účetní závěrce roku 2018, o hospodářských výsledcích a o stavu majetku společnosti za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku
  3. Zpráva dozorčí rady k výsledkům roku 2018 včetně zprávy o provedeném auditu účetní závěrky
  4. Schválení:
  • řádné účetní závěrky roku 2018
  • zprávy představenstva o činnosti, o hospodářských výsledcích a stavu majetku společnosti za rok 2018 včetně návrhu na rozdělení zisku

 

Hlavní údaje účetní závěrky roku 2018:

Dlouhodobý majetek   47 269 tis. Kč
Základní kapitál   58 060 tis. Kč
Výkony    191 141 tis. Kč
Výsledek hospodaření (disponibilní zisk)   1 385 tis. Kč
Fyzický stav pracovníků k 31.12.2018   196  pracovníků

  

Upozornění:

Účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat na ní vysvětlení a uplatňovat návrhy je oprávněn ten akcionář, který je v den konání valné hromady majitelem akcií společnosti a který předloží listinné akcie společnosti, případně prokáže jejich vlastnictví písemným prohlášením o úschově, nebo uložení listinných akcií od osoby, která pro něho vykonává úschovu nebo uložení listinných akcií společnosti.

Akcionář se může účastnit osobně, je-li právnickou osobou prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis zastoupeného akcionáře nebo jeho statutárního orgánu na plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář, který je právnickou osobou nebo její zástupce je zároveň povinen předložit výpis z obchodního rejstříku. Každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Účast na valné hromadě je na náklady akcionáře. Prezence účastníků od 9.30 hodin.                         

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

 

 Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.