váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

GDPR

INFORMAČNÍ POVINNOST PRO ZÁKAZNÍKY A POTENCIÁLNÍ ZÁKAZNÍKY

Společnost VÚTS, a.s., se Svárovská 619, Liberec XI-Růžodol I, PSČ: 460 01, IČO: 46709002, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 293 (dále jen „Společnost“) jakožto správce si tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) ve znění účinném od 25. 5. 2018., dovoluje informovat své zákazníky a potenciální zákazníky (dále jen „Subjekty údajů“) o zpracování jejich osobních údajů.

Ochrana soukromí zákazníků a jejich osobních údajů patří mezi priority Společnosti.  Tyto údaje považujeme za důvěrné a zachováváme o nich mlčenlivost. Klademe důraz na bezpečnost při jejich zpracování, na vhodný výběr smluvních partnerů, kteří mají k osobním údajům potenciálních zákazníků a zákazníků přístup a striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni.

Společnost tímto informuje Subjekty údajů, že zpracovává jejich osobní údaje na základě následujících právních titulů a pro následující účely:

 

a) Poskytování služeb

Právní titul: Plnění smluvní povinnosti
Subjekt údajů: zákazník
Účel: realizace poskytnutí služeb na základě objednávky a smlouvy
Doba uložení: i) po dobu trvání smlouvy,
ii) v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany Subjektu údajů


b) Reakce na poptávku

Právní titul:        Plnění smluvní povinnosti
Subjekt údajů:  potenciální zákazník
Účel: komunikace v reakci na poptávku
Doba uložení:    i) po dobu realizace komunikace v reakci na poptávku, ii) v nezbytně nutném rozsahu po jejím skončení po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoli nároku ze strany Společnosti a/nebo ze strany Subjektu údajů a po dobu archivační doby stanovené zákonemc) Zápis v knize návštěv

Právní titul:        Oprávněný zájem
Subjekt údajů:  jakýkoliv návštěvník areálu Společnosti, včetně zákazníků a potenciálních zákazníků
Účel:     ochrana majetku a bezpečnosti zaměstnanců Společnosti
Doba uložení:    po dobu 1 roku

d) Zasílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům

Právní titul: Oprávněný zájem
Subjekt údajů: zákazník
Účel: zasílání obchodních sdělení, jako jsou například vánoční přání, cenové nabídky, pozvánky na různé akce apod.
Doba uložení: po dobu trvání smluvního vztahu, případně do doby odvolání souhlasu ze strany Subjektu

e) Zasílání obchodních sdělení potenciálním zákazníkům

Právní titul: Souhlas se zpracováním osobních údajů, byl-li subjektem udělen
Subjekt údajů: potenciální zákazník
Účel: zasílání obchodních sdělení, jako jsou například cenové nabídky, pozvánky na různé akce apod.
Doba uložení: 3 roky, případně do doby odvolání souhlasu ze strany Subjektu údajů

Subjekt údajů může kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů u Společnosti pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Společnosti.

Pro informace o zpracovávání osobních údajů prostřednictvím kamerového monitorovacího systému může Subjekt údajů nahlédnout do dokumentu Informace o zpracování osobních údajů fyzických osob prostřednictvím kamerového monitorovacího systému, který je dostupný na adrese sídla společnosti.

Osobní údaje zpracovávané pod písmenem d) a e) jsou údaje dobrovolné a Subjekty údajů nemají povinnost je poskytnout. Osobní údaje pod písmeny a) a b) jsou smluvním požadavkem a pro účely splnění dané smlouvy je jejich poskytnutí povinné. Osobní údaje pod písmenem c) jsou zpracovány na základě oprávněného zájmu Společnosti a jsou Subjektem údajů poskytovány povinně, jinak by mu nebyl umožněn vstup do sídla Společnosti.

Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat s účinky do budoucna písemným vyjádřením zaslaným na adresu naší Společnosti. Za neudělení souhlasu nebo jeho následné odvolání nemůže být Subjekt údajů Společností žádným způsobem sankcionován. Udělení nebo neudělení nebo pozdější odvolání jakéhokoli souhlasu se zpracováním osobních údajů nemá vliv na realizaci smluvního vztahu mezi Společností jako poskytovatelem služeb a Subjektem údajů. Subjekt údajů může již udělený souhlas odvolat písemným vyjádřením doručeným na adresu Společnosti.

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány automatizovaně i prostřednictvím zaměstnanců Společnosti. Společnost však neprovádí žádné individuální automatizované rozhodování včetně profilování.

Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány/zpřístupněny ke zpracování následujícím příjemcům:

i) Společnosti které spolupracují na správě IT infrastruktury

Společnost informuje Subjekt údajů, že za podmínek stanovených v Nařízení Subjekt údajů vůči Společnosti:

Právo na přístup – Subjekt údajů může Společnost požádat o přístup k osobním údajům, které o něm zpracovává. Společnost poskytne i kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu – Subjekt údajů může Společnost požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních osobních údajů, které o něm zpracovává

Právo na výmaz - Subjekt údajů může Společnost požádat, aby vymazal jeho osobní údaje, pokud dojde k některé z následujících situací:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

Subjekt údajů odvolal souhlas, na jehož základě byly jeho osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

Subjekt údajů vznesl námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování jeho osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo vznesl námitky proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu;

  1. osobní údaje Subjektu údajů byly zpracovány protiprávně;
  2. osobní údaje Subjektu údajů musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
  3. osobní údaje Subjektu údajů byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti
  4. Právo na omezení zpracování - Subjekt údajů může Společnost požádat, aby omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud dojde k některé z následujících situací:
  5. Subjekt údajů popřel přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování osobních údajů Subjektu údajů je protiprávní, ale Subjekt údajů odmítá výmaz těchto údajů a místo toho žádá o omezení jejich použití; c. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d. Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování svých osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů

Právo na přenositelnost údajů – v případech předpokládaných nařízením GPDR má Subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, a které jste poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob

Právo na odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů Subjektu údajů založeno na souhlasu, má Subjekt údajů práv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel, pro který souhlas dal, kdykoliv odvolat

Právo vznést námitku – Subjekt údajů může kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů u Společnosti pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Společnosti

Právo podat stížnost – Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Za účelem uplatnění svých práv může Subjekt údajů kontaktovat Společnost písemně na adrese jejího sídla nebo na e-mailové adrese vuts@vuts.cz

Tímto byl Subjekt údajů poučen o svých právech a jejich ochraně podle čl. 13 a 15 – 22 a 34 Nařízení.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.