váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Centrum transferu technologií VÚTS Liberec

 

Název projektu dle MS2014+:   Centrum transferu technologií VÚTS Liberec
Registrační číslo projektu dle MS2014+:   CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000642
Prioritní osa:   2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
Investiční priorita:   1 - Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a rovnocennému vzdělávání, zejména v případě znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání

 

Základní informace o projektu

 • Datum zahájení projektu: 01. 04. 2017
 • Datum zahájení fyzické realizace projektu: 01. 04. 2017
 • Celková doba realizace (trvání) projektu: 36 měsíců
 • Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 03. 2020

 

Anotace projektu

Projekt je zaměřen na zefektivnění a zkvalitnění procesu komercionalizace a přenosu výstupů a výsledků VaV do praxe. V naší výzkumné organizaci bude vytvořeno centrum transferu technologií, bude zajištěno jeho personální obsazení zkušenými pracovníky včetně jejich dalšího odborného růstu. Budou vytvořeny řídící a organizační normy a nastaveny procesy pro efektivní realizaci transferu.  Aktivně budou realizovány aktivity spojené s propagací centra a vlastním technologickým skautingem.

 

Cíle projektu

 • vytvoření centra transferu technologií ve VÚTS a jeho začlenění do organizační struktury;
 • personální zajištění centra (stávající a nově přijatí pracovníci);
 • odborný rozvoj pracovníků centra (vzdělávání a zvyšování kvalifikace);
 • zabezpečení materiálně-technických podmínek k efektivní realizaci transferu technologií (pořízení nezbytného vybavení);
 • institucionalizace systému transferu technologií na úrovni naší organizace (vytvoření a revize řídících dokumentů a směrnic);
 • rozvoj aktivní komunikace a spolupráce manažerů transferu technologií s výzkumně vývojovými pracovníky;
 • stimulace VaV pracovníků k aktivnímu a zodpovědnému přístupu při vytváření a zejména pak vyhledávání potenciálu pro tržní uplatnění výsledků VaV činností;
 • rozvoj vazeb s aplikační a průmyslovou sférou;
 • eliminace negativních aspektů a překážek spolupráce a komunikace na straně firem;
 • rozvoj vazeb s obdobně zaměřenými centry.

 

„Tento projekt je spolufinancován EU.“


 

 

Soubory ke stažení

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.