váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

O nás

SOUČASTNOST

VÚTS, a.s. se zaměřuje na výzkum, vývoj a zhotovení strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl a to především v oblasti obráběcí, textilní, polygrafické, potravinářské, balicí a zdravotnické techniky. VÚTS, a.s. se dále zabývá automatizací, vývojem, konstrukcí a stavbou speciálních jednoúčelových strojů, manipulátorů, dopravníků a testovacích zařízení zejména pro dodavatele automobilového průmyslu. Činnost VÚTS, a.s. se vyznačuje nabídkou komplexního souboru služeb od výzkumu a vývoje, zpracování konstrukčního návrhu až po realizaci kompletního technologického celku. VÚTS, a.s. disponuje vlastními výrobními kapacitami pro zajištění prototypové a malosériové výroby strojních dílů, strojů a zařízení.

Krátké představení VÚTS, a.s. naleznete zde


HISTORIE

Společnost VÚTS, a.s. byla založena v roce 1951 pod názvem Výzkumný ústav textilních strojů. Za dobu své existence se zapsala do povědomí světového textilního strojírenství zejména unikátní m vynálezem tryskového způsobu tkaní, mnoha patenty na bezvřetenové předení, technologií výroby netkaných textilií a řadou textilních strojů a dalších zařízení. V minulosti tvořila výzkumnou základnu pro výrobce textilních strojů sdružených v koncernu ELITEX. V oblasti textilního strojírenství je VÚTS, a.s. dále aktivně činná, a to jak ve výzkumu, a vývoji, tak i v zajištění výroby vyvíjených zařízení např. vzduchových a vodních tryskových stavů, které jsou určeny pro tkaní technických tkanin, zejména skelných vláken. Od poloviny 90 tých let minulého století naše společnost diverzifikuje své činnosti a oborové zaměření, výrazně se orientuje na oblast strojů a zařízení pro zpracovatelský průmysl. Její současnou hlavní činností je realizace výzkumných a vývojových prací zaměřených na rozvoj teoretických poznatků a jejich přímého uplatnění v průmyslových aplikacích. VÚTS a.s. je výzkumnou organizací s výrazným aplikačním potenciálem a špičkovým technologickým a přístrojovým vybavením, průmyslovým partnerům nabízí know-how a spolupráci při inovaci a modernizaci jejich výrobkového portfolia.ČASOVÁ LINKA VÝVOJE TEXTILNÍCH TECHNOLOGIÍ A TEXTILNÍCH STROJŮ

2016
Vývoj  a konstrukce 3D textilních stavů
2013
Vzduchvý tryskový tkací stroj CAM EL pro tkaní perlinkové vazby
Vzduchový tryskový tkací stroj VERA pro tkaní hladkých vazeb
1997
Vzduchový tryskový tkací stroj BETA 440 pro tkaní polypropylenových pásků
1996
Soukací stroj A-CONER a B-CONER

1995


Vzduchový tryskový stav ALPHA

1992


Vzduchový tryskový stav A 190 L

1991


Plně automatizovaná přádelna

1983


Plně elektronický maloprůměrový pletací stroj EDIS

1979


Skřipcový tkací stav OK6/H 2000 se středový prohozem

1969


Skřipcový stavebnicový tkací stroj OK
1967
Rotační šablonový potiskovací stroj ROŠA
1965
Proplétací a prošívací stroj ARACHNE na netkané textílie
1963
Automatický křížem soukací stroj AUTOSUK
1960
Dopřádací stroj na česanou vlněnou přízi DC56
1955
Hydraulický tryskový tkací stroj H105

1954


Tryskový tkací stav P105 S mnohonásobným konfuzorem

1953


Upředena první příze bezvřetenovým principem

1952


Tryskový tkací stav P45 - První tryskový tkací stav na světě


VLADIMÍR SVATÝ A POČÁTEK ÉRY TRYSKOVÉHO TKANÍ

V první polovině minulého století  opanovaly tkalcovny člunkové tkací stroje. Jejich textilně-technologické vlastnosti jim vytvářely zdánlivě neotřesitelnou pozici se slibnou budoucností. Přesto se našli odborníci, kteří kriticky hodnotili  jejich limity, hledali a uskutečnily nová řešení, která posunula tkaní doslova do nové éry. Jedním z nich byl  i mladý syn majitele nevelké podkrkonošské tkalcovny  Vladimír Svatý. Jeho příspěvkem pro další rozvoj tkaní je tryskový prohoz. Vynález tryskového tkaní mění fyzikální princip prohozu útku.  Tuhý  zanašeč a mechanické silové vazby jsou nahrazeny proudem media.   Přenos hybnosti z proudící kapaliny na útek udělí niti potřebné zrychlení a rychlost. Zvyšuje se dramaticky výkon stroje a snižuje jeho hlučnost.


Vladimír Svatý se narodil 19. 9. 1919 v Roztokách u Jilemnice. Po maturitě na gymnáziu v Nové Pace v roce 1938 byl zaměstnán v rodinné tkalcovně v Roztokách, kterou po smrti otce vedl až do státního převratu 1948, kdy byly všechny podniky znárodněny.  Zabýval se už od mládí zlepšováním techniky tkaní, v roce 1947 podal první návrh patentu na tryskový tkací stroj. Patent byl sice udělen na jeho jméno, ale znárodněný průmysl disponoval s vynálezy bez respektu k právům vynálezce. Tehdejší chaotické byrokratické reformy byly příčinou častých změn  pracoviště vynálezce i výrobce prototypu stroje. Ke stabilizaci další činnosti p. Svatého připělo až jeho angažování v nově vzniklém Výzkumném ústavu textilní technologie v Liberci v roce 1951, jehož je firma VUTS je přímým pokračovatelem .

Předmětem průkopnické práce p. Svatého byl  hydraulický i pneumatický prohoz. Rozhraní mezi nimi tehdy nebylo možno definovat. Teoretické přednosti pneumatického prohozu (nižší hustota media a neutrální účinek na mechanické vlastnosti nití) nebylo možno potvrdit.  Proud vzduchu se totiž příliš rychle rozpadal a první stroje (P 45 z roku 1952) měly šíři pouze 45cm, která je silně handicapovala. Hydraulické stroje dosahovaly sice  šíří vyšších (H 105 z roku 1952), ovšem za cenu omezení sortimentu na materiály, které voda nepoškozovala.

Usilovnou prací, spolu se získáváním podpory rozšiřujícího se vlastního řešitelského teamu i podpory spolupracujících textilních organizací, se povedlo v relativně krátkém čase, překonat výšeuvedené bariéry. Vynález konfusoru v r. 1956, lamelového kanálu koncentrujícího proud vzduchu, umožnil zvýšení šíře stroje na 130-160 cm. Tím se pneumatické stroje staly konkurence schopné. Oba typy tryskového stavu byly vyváženy na náročné západní trhy a v mnohatisícových počtech (80 000 ks) do zemí bývalého Sovětského svazu. Vzbudily zaslouženou pozornost předních světových výrobců textilních strojů.

Dalším příspěvkem k rozvoj parametrů tryskových strojů byl t.zv. tryskový stroj se středovým prohozem (70-80 leta 20. stol). Výkon stroje byl součtem dvou prohozů, instalovaných ve středu stroje. Tento projekt již neměl ryze průkopnický charakter a jeho přínos spočíval v dosažení vyššího technicko-ekonomického efektu.

V téže době se však v oblasti tryskových pneumatických strojů objevuje vynález tkacího paprsku s kanálem a s pomocnými tryskami (Rutti, Te Strake). Vysoký inovační potenciál a parametry tohoto systému brzy získávají převahu nad systémem Svatý (konfusor). Pneumatické stroje  se tím zbavují omezení šíře tkaniny a sortimentu  a zaujímají dominantní pozici.

Roční produkce desítek tisíc tryskových strojů a statisíce instalovaných strojů v tkalcovnách na celém světě, však bezesporu odvíjí svou úspěšnou historii od prvních pokusů libereckého vynálezce Vladimíra Svatého. Pan Svatý nebyl zřejmě prvním, kdo vynalezl prohozní trysku, byl však bezesporu prvním, který dokázal svůj vynález provést všemi fázemi vývoje stroje až ke komerčnímu úspěchu .

Svatý podal celkem 139 přihlášek vynálezů, téměř na všechny mu byla udělena autorská osvědčení. Vynálezy se týkaly zejména zlepšení na pneumatických a skřipcových tkacích strojích.

Hlavním pilířem publikační činnosti, se silnou odezvou mezi odbornou věřejností, je bezesporu monografie  „Bezčlunkové stavy„. Spoluatorem je doc. Ing. O. Talavášek CSc , vydaná SNTL Prahy v r. 1975.  Stala se základem pro odborníky i studenty středních a vysokých škol. Byla přeložena do mnoha světových jazyků, mimochodem i do čínštiny. V USA byla vydána 1981 pod názvem Shuttleless Weaving Machines.

Za svoji činnost byl vyznamenán v roce 1953 státní cenou a v roce 1968 získal akademickou hodnost kandidáta věd (CSc).

Vladimír Svatý působil ve VÚTS až do konce svého života. Zemřel 2. 2. 1986 v Liberci.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | Fax: +420 485 302 402 | E-mail: vuts@vuts.cz

Copyright © 2013 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.